pfr

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego
„Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”,
udzielona przez PFR SA.

Highlander Lignowski, Kuciński Spółka jawna uzyskała dofinansowanie na realizację projektu wspófinansowanego ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)
Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP
Tytuł projektu: Łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19 w przedsiębiorstwie HIGHLANDER
Cel projektu: Dostosowanie działalności do sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicznym i reżimem sanitarnym
Efekty projektu: Zwiększenie zdolności prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach zagrożenia epidemicznego
Wartość projektu: 595 605.99 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 416 391.54 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020